Covid 19 - Oznamy pre príbuzných

Dôležité telefónne číslaPoskytovanie informácií

Na základe zákona č. 207/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov majú občania právo žiadať sprístupnenie informácií. Možnosti podávania žiadostí nájdete tu.

0800 212 212 - Linka pre ženy zažívajúce násilie


Novinky

12.02.2024 - ZSS Lipa
Fašiangy v ZSS Lipa
Všetci máme radi spev, dobré jedlo, výbornú zábavu a veľmi ťažko sa nám s tým lúči. Ako ... čítať viac


09.02.2024 - Doména
Fašiangy v Doméne
Nezaháľame a na našu Fašiangovú veselicu sme sa poctivo pripravili. Na stole predsa nesmú chýbať ... čítať viac


06.02.2024 - Doména
Fašiangová dielňa
... čítať viac


01.02.2024 - ZSS Lipa
Január v dielni pracovnej terapie
V januári sme vymenili fotografie na nástenkách, zo starých plachiet sme šili utierky na kúpanie, ... čítať viac


Všetky akcie

TOPlist


Ochrana osobných údajov

Protispoločenská činnosť

Úvod

Zariadenie sociálnych služieb Lipa Žiar nad Hronom je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorá od mája 2011 zastrešuje tri zariadenia – ZSS Lipa, Stredisko Doména a Stredisko Útulok.

Podmienky na prijatie upravuje zákon 448/2008 Z.z. Na prijatie záujemcu o sociálne služby je potrebné vypísať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktorú spolu s lekárskym nálezom treba doručiť do ZSS Lipa, SNP 594/139, Žiar nad Hronom alebo na oddelenie sociálnych služieb BBSK (Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v Dokumentoch na stiahnutie, poprípade ich poskytnú sociálni pracovníci vo všetkých strediskách organizácie).

ZSS Lipa, SNP 594/139 poskytuje sociálne služby celoročnou pobytovou formou pre 150 klientov. Pri ZSS Lipa pôsobí aj Občianske združenie NOSTRA PATRIA.

Stredisko Útulok, SNP 61/54, poskytuje sociálne služby pobytovou celoročnou formou na dobu určitú pre dospelých mužov v hmotnej a sociálnej núdzi.

Stredisko Doména, SNP 66/64 poskytuje sociálne služby ambulantnou – dennou formou pre deti a dospelých s rôznymi druhmi a stupňami postihnutí a ich kombináciami. Pre potreby klientov Strediska Doména si rodinní príslušníci založili Občianske združenie ZPMP (Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím).


Organizácia ZSS Lipa Žiar nad Hronom má zavedený a udržovaný systém manažérstva kvality zodpovedajúci požiadavkám normy EN ISO 9001:2015/ STN EN ISO 9001:2016 v rozsahu platnosti:

  • Poskytovanie sociálnych služieb deťom, dospelým a seniorom s telesnými, duševnými a zmyslovými poruchami a s kombinovaným postihnutím dennou a celoročnou formou pobytu.
  • Poskytovanie nevyhnutných životných podmienok občanom bez prístrešia a v hmotnej núdzi.